ปริญญา ชุมรุม

นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

ปริญญา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและกลยุทธ์ และการประเมินผลเชิงรูปธรรม ด้านการสื่อสารการตลาด, การตลาดสมัยใหม่ และการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ รวมทั้ง มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)

ปริญญา ชุมรุม

ปริญญา จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) M.B.A.(Marketing) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) B.A.Communication Arts (Advertising) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด ให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน
 • พิธีกร และผู้ดำเนินการสัมมนาในประเด็นทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และตราสินค้า
 • อาจารย์พิเศษในสาขาวิชาการตลาด การสื่อสารการตลาด ศิลปะการพูด เทคนิคการนำเสนอผลงานให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
 • การพัฒนากลยุทธ์ และแผนการตลาด โดยเน้นการสร้างการรับรู้, ภาพลักษณ์, ความน่าเชื่อถือ และยอดขาย ให้กับสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม
 • การสร้างสรรค์แผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการโฆษณา, การ ประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยบุคคล
 • การบริหารและจัดการตราสินค้า เน้นการสร้างและรักษามูลค่าตราสินค้า อย่างต่อเนื่อง
 • การออกแบบ ควบคุม และประเมินผลการวิจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การวางแผนและประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อกระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางขาย
 • การพิจารณาแผนงานและงบประมาณที่เหมาะสมในการใช้สื่อและการผลิตงานสร้างสรรค์ •การบริหาร, ควบคุม และติดตามแผนงานตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดแผนงาน
 • การวางแผนการวัดผล และปฏิบัติการวัดผลกิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
 • ที่ปรึกษา บริษัท นาโนเซิร์ช จำกัด (บริษัทด้านวิจัยการตลาด ที่มีผลงานแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ)
 • ที่ปรึกษา บริษัท คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้าน On-line Marketing, CRM, Database Marketing)
 • อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
  • มหาวิทยาลัยบูรพา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี วิชากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : คณะนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาโท วิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หลักการตลาด หลักการโฆษณา ระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการโฆษณา การจัดการทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การโฆษณาเบื้องต้น นิเทศศาสตร์เบื้องต้น ศิลปะการพูด
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : คณะนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วิชาศิลปะการพูดและการนำเสนอผลงาน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร : คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท วิชาการสัมมนาทางการตลาด

อดีต

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้จัดการการตลาด (การบริหารตราสินค้า) หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” “Kom Chad Luek”
 • Marketing Manager (Brand Management) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด (Assistant Marketing Manager) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • นักโฆษณา (Account Executive) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

ผลงานด้านอื่น

 • คณะกรรมการตัดสินโฆษณายอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี2546 – 2548
 • วิทยากรและที่ปรึกษากลุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานทางธุรกิจ (Cook Book) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2547 และ 2549

รวมทั้ง เป็นวิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ / อาจารย์พิเศษด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การสร้างแบรนด์ การนำเสนอผลงานธุรกิจให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน