ภวินท์ ศรีเกษมสุข

ประสบการณ์ในด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินการธนาคารมากกว่า 12 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบูรณาการการสื่อสาร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Assistant Vice President PR and Marketing ของสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย

Pawin Srikasemsuk

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในยุคดิจิทัล ให้สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและภาคประชาชนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านแผนรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อป้องกันประเด็นต่าง ๆ อันอาจจะลุกลามเป็นภาวะวิกฤตได้