สราวุธ บูรพาพัธ

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ด้วยประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาด หรือ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

sarawut burapapat

คุณสราวุธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทเอ็น.ซี.ซี. บริษัทร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ UK Trade and Investment สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างผลงานด้านการบริหารสื่อสารอย่างครบวงจรที่ผ่านมา ได้แก่ 

 • งานบริหารสื่อสารบริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
 • งานบริหารสื่อสารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ FESPA ASIA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
 • งานแสดงสินค้าและนิทรรศการประเภท B2B ของกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เช่น
  • งานด้านปศุสัตว์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้แก่ วิฟ เอเชีย (VIV Asia) 
  • งานด้านปศุสัตว์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม อิลเด็กซ์ เวียดนาม (Ildex Vietnam) 
 • งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ พ.ศ. 2554 (ล่าสุด)
 • การสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารภายในองค์กรให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 • นิทรรศรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2557
 • และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณสราวุธ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เป็นผู้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ BOTOX จากกลุ่มผู้สูงวัยสู่กลุ่มผู้ประชาชนทั่วไปผู้รักความสวยงามให้แก่ บริษัท แอลเลอร์แกน ประเทศไทย จำกัด ส่งผลให้ยอดขายของไทยสูงสุดในแถบเอเชีย และเป็นผู้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เทฟล่อน (Teflon) ในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องครัว ให้แก่บริษัท ดูปองท์ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น 

ผลงานในระดับชาติและระดับสากล

รวมทั้ง ยังเป็นวิทยากรพิเศษของภาครัฐและเอกชนในเรื่อง การบริหารสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับสื่อมวลชน และอื่น ๆ