ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบัน จะทำอย่างไร ให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (APR Training) ตระหนักดีว่า หนึ่งในกลจักรสำคัญ คือ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน และศึกษาสถานการณ์ในมุมมองต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในแง่ธุรกิจ การตลาด และสังคม รวมทั้งกำหนดนโยบายและวางแผนการสื่อสาร ด้วยเครื่องมือและกลวิธีที่เหมาะสม ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่องค์กรต้องลงทุนไป

เริ่มบริการปี 2546

เริ่มต้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย

< 150 หลักสูตร

เอพีอาร์ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนา รวมแล้วกว่า 150 หลักสูตร

< 15,000 หลักสูตร

อพีอาร์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากรด้านการสื่อสารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมแล้วกว่า 15,000 ราย

ประวัติความเป็นมา

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) เป็นฝ่ายงานหนึ่งของ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด เริ่มต้นให้บริการด้านการอบรมสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอพีอาร์ ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ไว้มากมาย รวมกว่า 150 หลักสูตร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยครอบคลุมองค์ความรู้ในหลายด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผน การดำเนินงาน กลยุทธ์ และยุทธวิธี อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ บริษัทที่ปรึกษางานโฆษณาและตราสินค้า บริษัทที่ปรึกษางานกิจกรรมพิเศษ และสื่อมวลชน รวมกว่า 150 ท่าน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันพัฒนาการบริหารและงานด้านนิเทศศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์
  2. สร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริหารงานนิเทศศาสตร์เชิงประยุกต์

กลุ่มเป้าหมาย

สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมสัมมนาได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

  1. กลุ่มผู้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
  2. กลุ่มผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์

ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีวิธีในการฝึกอบรมสัมมนาที่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ในระดับเดียวกัน ก็มีความแตกต่างในเรื่องของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารในแต่ละธุรกิจที่ต่างกัน

ดังนั้น เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมสัมมนาอย่างสูงที่สุด โดยสามารถเข้าชมตัวอย่างหลักสูตรและผลงานการจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ หรือ บุคคลทั่วไป ได้