เอพีอาร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ บริษัทที่ปรึกษางานโฆษณาและตราสินค้า บริษัทที่ปรึกษางานกิจกรรมพิเศษ และสื่อมวลชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สราวุธ
บูรพาพัธ

sarawut burapapat

ปริญญา
ชุมรุม

parinya Chumrum

ดลฤดี
ไชยสมบัติ

Donruedee Chaisombat

ภวินท์
ศรีเกษมสุข

Pawin Srikasemsuk

วิภาวริศ
เกตุปมา

wipavaris katepama

ดร. วราภรณ์
ฉัตราติชาติ

waraporn Chatratichart

sarawut burapapat

คุณสราวุธ บูรพาพัธ

เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทเอ็น.ซี.ซี. บริษัทร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ UK Trade and Investment สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เป็นต้น

Donruedee Chaisombat

คุณดลฤดี ไชยสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ บริหารงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และปริญญาตรี บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน มากกว่า 29 ปี ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และรายการโทรทัศน์ ในระดับประเทศ และต่างประเทศ

parinya Chumrum

ปริญญา ชุมรุม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและกลยุทธ์ และการประเมินผลเชิงรูปธรรม ด้านการสื่อสารการตลาด, การตลาดสมัยใหม่ และการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ รวมทั้ง มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)

Pawin Srikasemsuk

ภวินท์ ศรีเกษมสุข

ประสบการณ์ในด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินการธนาคารมากกว่า 12 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบูรณาการการสื่อสาร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Assistant Vice President PR and Marketing ของสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย

wipavaris katepama

วิภาวริศ เกตุปมา

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารการตลาด และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

waraporn Chatratichart

ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาติ

ดร. วราภรณ์ มีประสบการณ์โดยตรงการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรพล จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education Development Network

Contact the Team